głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
everydaysad Wy­par­cie emoc­ji czy to dziw­ne? Nie dziś. Gdy stoisz prze­de mną i mówisz jaką drogą mam iść. Udzielasz rad sam tonąc w bezwładzie. Nie wes­przesz ni słowem

everydaysad

everydaysad.moblo.pl
Wy­par­cie emoc­ji czy to dziw­ne? Nie dziś. Gdy stoisz prze­de mną i mówisz jaką drogą mam iść. Udzielasz rad sam tonąc w bezwładzie. Nie wes­przesz ni słow
Wy­par­cie emoc­ji  czy to... teksty

everydaysad dodano: 11 sierpnia 2014

Wy­par­cie emoc­ji, czy to dziw­ne? Nie dziś. Gdy stoisz prze­de mną i mówisz jaką drogą mam iść. Udzielasz rad sam tonąc w bezwładzie. Nie wes­przesz ni słowem, mówiąc mi że dam radę. Stoisz na no­gach wzrokiem nieobecny; sil­ny i wład­czy, powiedzmy... Mętne spoj­rze­nie, ociężałe ruchy - wszys­tko to po­wodem braku mej skruchy. Gdy w moim imieniu wyznaczasz cele; i znów to spoj­rze­nie - ''przecież masz ich zbyt wiele''. Jed­no jest życie, jed­no ser­ca bicie. Po­wiedz, że wie­rzysz a nie myśl skrycie.

Leżę. Obok mnie wyżłobiony obraz... teksty

everydaysad dodano: 11 sierpnia 2014

Leżę. Obok mnie wyżłobiony obraz, Zer­ka za ok­no. To je­go je­dyne zajęcie. Cza­rodziej­ka wróży. Mówi, że mnie kochasz. Cięcie fil­mu. Może in­ne ujęcie. Ale uczu­cie od pra­wie czte­rech lat, To sa­me. Wy­pisa­ne na kar­tkach i Wiado­mościach. Wy­syłane na świat - - tyl­ko nasz. Zam­knij oczy. Znów grzmi.

Cisza jest tak głośna  że nic... teksty

everydaysad dodano: 11 sierpnia 2014

Cisza jest tak głośna, że nic in­ne­go nie słyszysz.

 Spójrz na mnie   o to chciałabym... teksty

everydaysad dodano: 7 sierpnia 2014

"Spójrz na mnie - o to chciałabym cię poprosić. Porozmawiaj ze mną raz na jakiś czas. Znajdź lek na te łzy, bo naprawdę chciałabym odetchnąć. Choć raz w życiu."

Wle­wamy do swoich serc zbyt wiele... teksty

everydaysad dodano: 7 sierpnia 2014

Wle­wamy do swoich serc zbyt wiele żalu za ty­mi, którzy odeszli. Niena­widzi­my siebie za niena­wiść do in­nych. A kiedy przychodzi miłość nie ma­my sił by ut­rzy­mać ją przy so­bie. Jes­teśmy zmęcze­ni go­ryczą złych uczuć. A gdy­by tak przes­tać się zadręczać ? Dać po­nieść się chwi­li. Spoj­rzeć w przyszłość z pod­niesioną dum­nie głową i nadzieją w ser­cu ? Rozświet­lić siebie blas­kiem wewnętrznym. Po­kazać bliz­ny, nie ra­ny. Czas je za­goił. I cho­ciaż przy­pomi­namy cza­sami pos­kle­jane za­baw­ki, żyje­my. Garścią bie­rzmy to co da­je nam świat, za­pomi­nając ko­go nam zab­rał. Żyj­my nadzieją, że kiedyś wszys­tko od­da.

Zaw­sze kiedy py­tano mnie jak... teksty

everydaysad dodano: 5 sierpnia 2014

Zaw­sze kiedy py­tano mnie jak wygląda tęskno­ta za kimś ko­go , kocha się całym ser­cem od­po­wiadałam, " To dziw­ne, ale nie wiem." Jed­nak dziś, kiedy los wplótł w mo­je dłonie szczęście , znam od­po­wiedź na to py­tanie. Tęskno­ta to nieus­tająca myśl o dru­giej połowie, od­wa­ga i mi­liony słów, do których nie boję się przyz­nać. Łzy, kiedy czu­je, że coś się zmienia na lep­sze - dowód , że nie mylę się kiedy myślę - Zna­lazłam ideał. Coś smut­ne ; to prze­nikająca roz­pacz, gdy Ciebie nie ma obok, a tak bar­dzo te­go pragnę. Miłość, która wie cze­go chce i pot­rze­buje by móc wzras­tać niczym ptak do lo­tu. Tęskno­ta... To tak głębo­kie prag­nienie zat­rzy­mania Cię przy so­bie. Byś nie od­chodził, ani se­kundę dłużej nie chce być sa­ma. Miłość do Ciebie jest i zaw­sze będzie. O nic się nie mar­twię, nie boję się przyszłości, a przeszłość to od­legła ścieżka życia.

Nie je­den człowiek ćwiczy... teksty

everydaysad dodano: 5 sierpnia 2014

Nie je­den człowiek ćwiczy głupotę i prak­ty­kuje bez­czel­ność, bo nie stać go na por­cję mądrości i zrozumienia.

2 Doz­na­nie ni­by jak każde... teksty

everydaysad dodano: 5 sierpnia 2014

2/Doz­na­nie ni­by jak każde in­ne, ale ja czułam w nim coś mroczne­go. Wyr­wa­na z ma­giczne­go świata doz­nałam bólu. Ktoś zep­suł mi mój wy­miar. Roztłukł go na drob­ne ka­wałeczki tworząc układankę, którą ja miałam złożyć. Chciałam po­dołać te­mu za­daniu, ale stało się to niemożli­we. Zab­ra­no mi os­tatni ka­wałek, os­tatni puzzel. Moją bramę do szczęścia, którą zam­knięto. Wyr­wa­no mi ser­ce. Nie po­mogły płacze, krzy­ki ani prośby. Coś do­biegło końca, a ja nie miałam na to wpływu. Otoczo­na ciem­nością szu­kałam światła. Zna­lazłam. Mały, biały pun­kcik zwa­ny nadzieją. Do dziś się go trzy­mam, by móc od­na­leźć wol­ność. By żyć we włas­nej baj­ce.

Jak byłam małą dziew­czynką... teksty

everydaysad dodano: 5 sierpnia 2014

Jak byłam małą dziew­czynką często kręciłam się wokół włas­nej osi. Rozkładałam ręce, za­mykałam oczy i śmiałam się. Trochę ze strachu, trochę z ek­scy­tac­ji, jed­nakże zaw­sze szczerze. Miałam wrażenie, że cały świat leży mi u stóp, że mogę do­konać niemożli­wego. Prze­nosiłam się w in­ny wy­miar. Własną krainę ma­gii oraz szczęścia, które roz­pierało mnie od wewnątrz. Wie­działam, że jeśli w tej chwi­li so­bie cze­goś zażyczę - spełni się. Mogłam la­tać, wys­tar­czyło tyl­ko moc­niej odep­chnąć się od ziemi, a szy­bowałabym jak ptak. Byłabym wol­na. Liczyło się tyl­ko tu i te­raz. Stan cu­dow­ne­go za­pom­nienia, chwi­la re­lak­su i błoga har­mo­nia. Mo­ja włas­na baj­ka. Nies­te­ty każdy ta­ki mo­ment miał swój ko­niec. Chwi­lowy zawrót głowy, mdłości, gwałtow­ny haust po­wiet­rza. Stało się. Ot­worzyłam oczy by upaść, jed­nakże tym ra­zem inaczej niż zwyk­le.

Zat­rzy­małam się na chwilę w... teksty

everydaysad dodano: 5 sierpnia 2014

Zat­rzy­małam się na chwilę w nadziei, że będę szczęśli­wa. Smu­tek i tym ra­zem mnie dopadł.

nie dam się .  za­cis­kam moc­no... teksty

everydaysad dodano: 5 sierpnia 2014

nie dam się . za­cis­kam moc­no po­wieki . są co­raz bliżej . szyb­sze bi­cie ser­ca . ury­wany od­dech . wewnętrzna wal­ka . ale to wra­ca . chce mnie za­bić . po­woli ale bo­leśnie . już tu są . czu­je ich chłod­ny od­dech na kar­ku . przyszły . wspom­nienia .

Kiedy nie wie się co czu­je mówi... teksty

everydaysad dodano: 5 sierpnia 2014

Kiedy nie wie się co czu­je mówi się różne rzeczy i na­wet nie wie się czy to praw­da czy kłamstwo.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV