głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
everydaysad 3 Cho­ciaż jej to po­win­nam wy­baczyć. W su­mie te­raz ona będzie się za­nudzać na śmierć Twoimi opo­wieściami z pra­cy. Czy po­za tym te­matem nie ma in­ne­go

everydaysad

everydaysad.moblo.pl
3 Cho­ciaż jej to po­win­nam wy­baczyć. W su­mie te­raz ona będzie się za­nudzać na śmierć Twoimi opo­wieściami z pra­cy. Czy po­za tym te­matem nie ma in­ne­go? Czy t
3  Cho­ciaż jej to po­win­nam... teksty

everydaysad dodano: 14 sierpnia 2014

3/ Cho­ciaż jej to po­win­nam wy­baczyć. W su­mie te­raz ona będzie się za­nudzać na śmierć Twoimi opo­wieściami z pra­cy. Czy po­za tym te­matem, nie ma in­ne­go? Czy tyl­ko to Cię in­te­resu­je, ile w skle­pie kg ziem­niaków ba­bie nałożyłeś? A gdzie per­spek­ty­wy, gdzie pas­je, gdzie..życie? No właśnie. Za­pom­niałeś, że jest in­ne życie, ale ja nie za­pom­niałam. W ta­kim ra­zie, po­win­nam biedaczce podzięko­wać, że wy­bawi mnie od te­go nud­ne­go świata za­kupów. Te­raz zas­ta­nawiam, dlacze­go właści­wie z Tobą byłam ty­le lat? Z oszus­tem, kłamcą, nudzia­rzem. Nie wiem. Chy­ba Fra­nek mnie trzy­mał. Te­raz jed­nak nie trzy­ma mnie nic.

2  Wiesz..ale tak się składa  że... teksty

everydaysad dodano: 14 sierpnia 2014

2/-Wiesz..ale tak się składa, że ja Ci już nie wierzę. Nie wierzę w to, że mogłeś to zro­bić bez uczuć, prze­cież ten Twój kru­liko­waty seks jest zaw­sze prze­jawem miłości i ten Twój gry­mas jak zdechłego i roz­jecha­nego bul­do­ga gdy dochodzisz, no poez­ja. A zas­ta­nowiłeś się może, co z na­mi będzie? Ze mną i z Fran­kiem? Nie, Ty ego­cen­tryczny oszuście, Ty zaw­sze tyl­ko o so­bie myślisz. Sądziłam, że Cię znam, ale te­raz jes­teś mi tak sa­mo ob­cy jak przechod­nie na uli­cy Chłod­nej. Chciałabym tyl­ko byś przyśpie­szył kro­ku, by po­zos­tał po To­bie tyl­ko wiatr roz­wiewający mo­je lo­ki. Ale nie, Ty te­raz mu­sisz stanąć na środ­ku dro­gi, bym nie miała miej­sca do ucie­czki i mu­sisz się tak wga­piać w mo­je oczy. Nic to nie zmieni. Nie zmienisz fak­tu, że mnie zdradziłeś, że całowałeś in­ne uda, że do­tykałeś in­nej pier­si, że ssałeś jej war­gi. Niewy­baczal­ne.

1  Nig­dy nie chciałem Cię... teksty

everydaysad dodano: 14 sierpnia 2014

1/-Nig­dy nie chciałem Cię zra­nić, wierz mi, gdy­bym kiedyś usłyszał od ko­goś, że zdradzę Cię, naszą rodzinę, nas, dałbym mu w mordę. Stało się. Nie wie­działem jak Ci to po­wie­dzieć, ale nie mogę dłużej te­go uk­ry­wać. Kocham Cię Aniu, proszę,..nig­dy bym te­go nie zro­bił. Ja na­wet nic do niej nie czuję. To było ta­kie mecha­niczne...- po­wie­dział zde­ner­wo­wany. W ocze­kiwa­niu na reak­cję pod­szedł bliżej, by dos­trzec ten ukocha­ny gry­mas zde­ner­wo­wania wid­niejący na bor­do­wej ze zde­ner­wo­wania twarzy.

Pragnę Cię jak me­go kocha­nego.... teksty

everydaysad dodano: 14 sierpnia 2014

Pragnę Cię jak me­go kocha­nego. Jes­teś czymś nieosiągal­nym, niepojętym. Marzę o To­bie co dzień i co noc, Kocham Cię, choć nig­dy Cię nie miałam. Tęsknię za Tobą, choć nig­dy nie było mi da­ne całować Twej duszy. Nie wiem czy kiedyś się spot­ka­my… Naj­szyb­ciej w snach lub marze­niach poz­nam Twój smak. Nadzieja jed­nak tak wiel­ka jest, że mądre wątpli­wości niszczy. Widzę Cię..już! Tak to Ty! Nie… cze­mu znów uciekasz, a ja nie mogę Cię na­wet dot­knąć!?

Boję się przyszłości... teksty

everydaysad dodano: 14 sierpnia 2014

Boję się przyszłości, przeszłość już znam. Nie wiem jak wiel­kie cier­pienie może przy­nieść mi "jutro".

zniknęłaś mi z oczu  zniknęłaś... teksty

everydaysad dodano: 14 sierpnia 2014

zniknęłaś mi z oczu zniknęłaś mi za dnia lecz po­zos­ta­niesz w sercu i na zaw­sze w snach

Nie ma nic pew­ne­go co mogło  by... teksty

everydaysad dodano: 14 sierpnia 2014

Nie ma nic pew­ne­go co mogło, by być pewne.

Dlacze­go ? A może za karę ?... teksty

everydaysad dodano: 14 sierpnia 2014

Dlacze­go ? A może za karę ? Stanąłeś na mo­jej drodze Wkroczyłeś tam­te­go la­ta w me życie Już chy­ba nie mogło być gorzej Jakże Cię wte­dy kochałam Ty tą miłość upar­cie niszczyłeś Dep­tałeś mo­je uczu­cia I wciąż się mym życiem ba­wiłeś Z ra­dością pat­rzyłeś gdy płacze Gar­dziłeś mną gdy o coś pro­siłam Ty całym byłeś mi światem Kochałam Cię i To­bie wie­rzyłam Gdy­bym mogła cofnąć tam­to la­to Choć na mo­ment, na jedną se­kundę Na­wet bym przez chwilę nie spoj­rzała W te obłud­ne oczy , które tak kochałam Darzę Cię dziś in­nym uczu­ciem Równie sil­nym jak tam­to sprzed ro­ku Tyl­ko wte­dy mogłam Cię przy­tulać Dziś nie mogę znieść Twe­go wi­doku

Zno­wu da­jesz mi złudną... teksty

everydaysad dodano: 14 sierpnia 2014

Zno­wu da­jesz mi złudną nadzieję, a po­tem jed­nym słowem spro­wadzasz mnie z pow­ro­tem na ziemię. I zno­wu słyszę "nie chcę Cię zra­nić", ale czy ty nie widzisz, że ciągle mnie ranisz?

Cze­go pragnę  cze­go potrzebuję... teksty

everydaysad dodano: 14 sierpnia 2014

Cze­go pragnę cze­go potrzebuję nie mogę te­go dostać tak czy owak cza­sem za­pomi­nam oddetchnąć nab­rać powietrza z niczym wyjść nic nie mówić za­sypiam by uwol­nić umysł in­ny dzień prze­de mną in­ne wezwania.

Układasz życie w bałagan. teksty

everydaysad dodano: 14 sierpnia 2014

Układasz życie w bałagan.

Cza­sem świat mu­si się... teksty

everydaysad dodano: 14 sierpnia 2014

Cza­sem świat mu­si się za­walić, żeby móc poukładać go so­bie od no­wa

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV