głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
legalove W ten sposób skończyła się moja wielka miłość. Dojrzała. Taka co to już się nie przewróci na żadnym zakręcie bo wie czego unikać. nigdy w życiu ♥ prawdziwe. : N

legalove

legalove.moblo.pl
W ten sposób skończyła się moja wielka miłość. Dojrzała. Taka co to już się nie przewróci na żadnym zakręcie bo wie czego unikać. nigdy w życiu ♥
W ten sposób skończyła się moja... teksty

legalove dodano: 19 czerwca 2013

W ten sposób skończyła się moja wielka miłość. Dojrzała. Taka, co to już się nie przewróci na żadnym zakręcie, bo wie, czego unikać. / nigdy w życiu ♥

prawdziwe. :  teksty legalove dodał komentarz: prawdziwe. :) do wpisu 19 czerwca 2013
Nie sta­raj się za­pomi­nać o... teksty

legalove dodano: 19 czerwca 2013

Nie sta­raj się za­pomi­nać o tym, co było. Prze­cież by­wały chwi­le, gdy byłeś szczęśli­wy. Nie każdy ma w życiu szansę zaz­nać szczęścia. Weź to pod uwagę… Nie bój się zro­bić ko­lej­ne­go kro­ku nap­rzód i nie bój się wspom­nień. Każda życiowa sy­tuac­ja ma w so­bie jakąś uk­rytą war­tość. Dzięki cier­pieniu, bólo­wi i miłości doj­rze­wamy psychicznie. Dos­ta­jemy się do świata, który za młodu był dla nas zam­knięty. Nie mówię, że trze­ba się z te­go cie­szyć. Jed­nak trze­ba to do­cenić i brać życie, ja­kim jest. [cz3]

Wciąż kochasz. Nie ma dnia by nie... teksty

legalove dodano: 19 czerwca 2013

Wciąż kochasz. Nie ma dnia by nie przy­woływać wspom­nień. Gdy­byś miał na to wpływ, wiesz, że bez zas­ta­nowienia wszys­tko byś wy­mazał. Jed­nak to nie wyjście. W ten sposób po­kazu­jesz, ja­kim jes­teś tchórzem. Bo prze­cież nie pot­ra­fisz zmie­rzyć się z włas­ny­mi słabościami. Kiedyś sam wpa­jałeś ludziom, że to oni są słabi a te­raz sam przy­bierasz pos­tać ucieki­niera. A tak właści­wie jak można chcieć wy­mazać wspom­nienia. Prze­cież to one pełne są ra­dości i życiowych lek­cji, mi­mo, że przy­woływa­nie ich bo­li. To tak jak­byś nie chciał przeżyć włas­ne­go życia. To tak jak­byś spędził wszys­tkie te dni w sa­mot­ności. [cz2]

Gdy z Two­jego życia ‘znika’... teksty

legalove dodano: 19 czerwca 2013

Gdy z Two­jego życia ‘znika’ ktoś, do ko­go byłeś tak bar­dzo przyz­wycza­jony i tak bar­dzo z nim zżyty, na początku czu­jesz się jak gdy­by Twój świat mo­men­talnie runął. Wszys­tko na­biera sza­rawych ko­lorów. Z dnia na dzień co­raz bar­dziej pogrążasz się w tym psychicznym dołku. Szu­kasz no­wych wrażeń, po­padasz w nałogi i całymi dniami roz­myślasz o tym, co źle zro­biłeś i dlacze­go to przyt­ra­fiło się właśnie To­bie. Ty­powe. Z cza­sem dochodzisz jed­nak do pew­nych wniosków. Uświada­miasz so­bie, że świat to nie tyl­ko ta jed­na oso­ba. Mi­mo te­go, że wciąż budząc się widzisz jej twarz, zaczy­nasz szu­kać ko­goś zastępcze­go. Mi­mo te­go, że jeszcze niedaw­no mówiłeś, że po ewen­tual­nym roz­sta­niu będziesz uni­kał związków. Na początku po­jawia się coś w rodza­ju ‘moralnego ka­ca’, bo gdzieś w głębi ser­ca na­dal czu­jesz się w ja­kiś sposób zo­bowiąza­ny. Dziw­ne? Nor­malne. [cz1]

Miłość to nie tyl­ko uczu­cie... teksty

legalove dodano: 19 czerwca 2013

Miłość to nie tyl­ko uczu­cie które czu­jemy wo­bec oso­by którą widzi­my, z którą prze­bywa­my. To jest uczu­cie którym darzy­my ko­goś wszędzie. Wys­tar­czy o niej po­myśleć, by łez­ka zakręciła się w oku, by na twarzy uka­zał się uśmiech. Nie można kochać ko­goś nie tęskniąc za nim pod­czas dłuższe­go roz­sta­nia. Kochając ko­goś pot­ra­fisz we wszys­tkim do­pat­ry­wać się tej oso­by. Tęskno­ta to nie tyl­ko uczu­cie spo­wodo­wane bra­kiem wspólnie spędzo­nego cza­su z drugą osobą. Tęskno­ta to również strach przed tym, że ta oso­ba, którą tak kocha­my, wróci cała i czy na­dal będzie tą samą osobą którą po­kocha­liśmy.

Now you've seen what I've become. Now... teksty

legalove dodano: 18 czerwca 2013

Now you've seen what I've become. Now you've seen what I can do. Now you've seen what I'm capable of. / Teraz zobaczyłeś czym się stałam. Teraz zobaczyłeś co mogę zrobić. Teraz zobaczyłeś do czego jestem zdolna .

...i znów sie­dzi­my ra­zem... teksty

legalove dodano: 16 czerwca 2013

...i znów sie­dzi­my ra­zem, znów pat­rzy­my so­bie w oczy, i znów się rozstaniemy..

Jeszcze tylko 13 dni i bye bye !    .... teksty

legalove dodano: 15 czerwca 2013

Jeszcze tylko 13 dni i bye bye ! ;) . ; ]

pomysłowe :D teksty legalove dodał komentarz: pomysłowe :D do wpisu 15 czerwca 2013
My hands are tied. My body bruised... teksty

legalove dodano: 14 czerwca 2013

My hands are tied. My body bruised, he's got me with nothing to win and nothing left to lose . < 3

http:  www.youtube.com... teksty

legalove dodano: 14 czerwca 2013

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV