głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
everydaysad Stra­ciłaś chęć dob­re­go sa­mopoczu­cia działasz na siebie des­truk­tywnie. Nie upi­jesz prob­lemów! Urodzisz depresję. Nikt nie wie jak cier­pię gdy mówię: ni

everydaysad

everydaysad.moblo.pl
Stra­ciłaś chęć dob­re­go sa­mopoczu­cia działasz na siebie des­truk­tywnie. Nie upi­jesz prob­lemów! Urodzisz depresję.
Stra­ciłaś chęć dob­re­go... teksty

everydaysad dodano: 21 lipca 2014

Stra­ciłaś chęć dob­re­go sa­mopoczu­cia, działasz na siebie des­truk­tywnie. Nie upi­jesz prob­lemów! Urodzisz depresję.

Nikt nie wie jak cier­pię  gdy... teksty

everydaysad dodano: 21 lipca 2014

Nikt nie wie jak cier­pię, gdy mówię: nic się nie dzieje.

3 Nie mam nic oprócz wspom­nień... teksty

everydaysad dodano: 21 lipca 2014

3/Nie mam nic oprócz wspom­nień które mnie męczą codzien­nie, które nie poz­wa­lają mi o nim za­pom­nieć i przejść do porządku dzien­ne­go z tym że nig­dy nie będzie Nas. Będę tyl­ko Ja oraz będzie tyl­ko On. Osob­no a jed­nak w ja­kiś sposób ciągle ra­zem. Po­nieważ wspom­nienia zaw­sze będą żyły. One nie wy­gasną. Po­godziłam się już z tym że On mnie nie po­kocha, że nie będę dla niego kimś więcej niż dob­rym kum­plem. Może będzie kiedyś te­go żałował. Nie wiem. Wiem jed­no, że nie zaz­nam szczęścia bez niego. Nie jest ideal­ny, lecz dla mnie jest. Szko­da tyl­ko że mój króle­wicz szu­ka swo­jej królew­ny. A w tej baj­ce nie będzie hap­py en­du.

2 Co ra­nek zas­ta­nawiam się co... teksty

everydaysad dodano: 21 lipca 2014

2/Co ra­nek zas­ta­nawiam się co w nim jest ta­kiego niesa­mowi­tego, że mo­je myśli ciągle krążą wokół te­go co było przez kil­ka lat. A od­po­wiedź jest tak ab­surdal­nie niemiła, że po pros­tu: nic w nim nie ma niesa­mowi­tego. Zwykły chłopak ja­kich wiele na świecie a do te­go naj­bar­dziej czuły drań z ja­kim mogłam się spo­tykać. Naj­bar­dziej za­baw­ny du­pek z ja­kim przyszło mi się przy okaz­ji przy­jaźnić. A te­raz co po­zos­tało z te­go wiel­kiego zaurocze­nia? Z całonoc­nych rozmów oraz z wpat­ry­wania się w gwiaz­dy

1 Zbyt moc­na ka­wa wy­pija­na co... teksty

everydaysad dodano: 21 lipca 2014

1/Zbyt moc­na ka­wa wy­pija­na co ra­nek z myślą o Nim je­dynie, co ro­bi o tej porze, czy zno­wu nie spał większość no­cy. Od­pa­lany pa­pieros za pa­piero­sem gdy wspom­nienia wla­tują do głowy ciągle na no­wo te sa­me ale za każdym ra­zem tak wy­razis­te, jak­by działo się to wszys­tko dnia pop­rzed­niego. Myślałam że wspom­nienia odeszły, jed­nak na no­wo scho­wały się gdzieś w za­kamar­kach pa­mięci i wyszły na światło dzien­ne ze zdwo­joną po­now­nie mocą.

Każdej no­cy mam wrażenie  że... teksty

everydaysad dodano: 21 lipca 2014

Każdej no­cy mam wrażenie, że ciem­ność w mym po­koju to ot­chłań pochłaniająca mnie całą: mo­je myśli, uczu­cia, siłę, od­dech. Tak jak zro­biłeś to Ty, roz­koszny przed­miocie moich cier­pień - masz mnie całą, tyl­ko dla siebie. Zawład­nięta jes­tem Tobą, niczym tą ciem­nością w po­koju. Nie ma ucieczki.

czy to byłeś Ty tam nad brze­giem... teksty

everydaysad dodano: 21 lipca 2014

czy to byłeś Ty tam nad brze­giem morza? czy to byłeś Ty? myślę, że tak choć nig­dy Cie nie spotkałam

Miałam kiedyś cel  dokład­nie.... teksty

everydaysad dodano: 21 lipca 2014

Miałam kiedyś cel, dokład­nie. Ten cel, mo­je ego, mo­ja du­ma spo­wodo­wały, że na moich oczach po­jawiły się klap­ki. Słońce zgasło i zos­tała ciem­ność. Nie było pochod­ni, nie było og­nia, nie było światła. Wy­tyczę so­bie cel, będę fer dzi­siaj, ale ja­ki będę jut­ro? Żądza to naj­gor­sze co może nas spot­kać. Gu­bimy siebie. Na­wet jeśli masz in­ne zda­nie, czy też jes­teś na ty­le za­gubiony, że uważasz siebie już za całko­wicie stra­cone­go, nie masz rac­ji. Właśnie się zgu­biłeś.

Nie wiem jak to ub­rać w słowa.... teksty

everydaysad dodano: 21 lipca 2014

Nie wiem jak to ub­rać w słowa. Pier­wszy raz nie znaj­duję właści­wego prze­kazu w mo­wie, która zwyk­le nie za­wodzi.

Im bar­dziej chce­my usłyszeć... teksty

everydaysad dodano: 21 lipca 2014

Im bar­dziej chce­my usłyszeć prawdę, tym więcej kłam­stw dos­ta­jemy.. Cza­sem po pros­tu nie warto..

Za wielu widziałam ludzi z... teksty

everydaysad dodano: 21 lipca 2014

Za wielu widziałam ludzi z pot­wo­rami w głowie, żeby na­dal wie­rzyć, że ta­kowe is­tnieją pod łóżkiem.

Im dłużej sie­dzisz w Swoim... teksty

everydaysad dodano: 21 lipca 2014

Im dłużej sie­dzisz w Swoim po­ko­ju tym trud­niej Ci się z Niego wydostać.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV