głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
everydaysad Nie wie­działam że można byś czymś mniej niż sa­mot­nością dopóki nie zos­tałam beztalenciem. Mi­mo iż pies może dorównać 3 lat­ko­wi jest bar­dziej ludzki niż

everydaysad

everydaysad.moblo.pl
Nie wie­działam że można byś czymś mniej niż sa­mot­nością dopóki nie zos­tałam beztalenciem.
Nie wie­działam  że można byś... teksty

everydaysad dodano: 21 lipca 2014

Nie wie­działam, że można byś czymś mniej niż sa­mot­nością dopóki nie zos­tałam beztalenciem.

  Mi­mo iż pies może dorównać 3... teksty

everydaysad dodano: 21 lipca 2014

- Mi­mo iż pies może dorównać 3-lat­ko­wi jest bar­dziej ludzki niż człowiek. -Dlacze­go tak uważasz? - Bo ludzie sta­ja sie zwierzęta­mi. Zy­ja w dziczy i wal­czą tyl­ko o wlas­ne korzysci.

Życie prze­mija nam między... teksty

everydaysad dodano: 21 lipca 2014

Życie prze­mija nam między pal­ca­mi, a my żałuje­my że to wszys­tko tak szyb­ko się dzieje. Że nie można zat­rzy­mać cza­su i przeżyć wszys­tkich tych dob­rych chwil jeszcze raz. Cza­sem nie pot­ra­fimy po­godzić się ze światem, żałuje­my każdych niewy­korzys­ta­nych se­kund nasze­go życia a prze­cież ono tak szyb­ko le­ci. Dzi­siaj jes­teś w pełni zdro­wym człowiekiem, jut­ro może przyjść nieo­cze­kiwa­ny ko­niec. Po­win­niśmy wy­korzys­tać każdą chwilę nasze­go życia, bo po­tem cza­su nie cof­niemy. W tym całym wiel­kim świecie, trze­ba uważać na ludzi. Nie każde­mu człowieko­wi można ufać. Jed­nak my także po­win­niśmy uważać na włas­ne słowa i zacho­wanie wo­bec dru­giego człowieka. Po to ja­cy jes­teśmy dla in­nych naj­le­piej świad­czy o nas

Cza­sem wys­tar­czy od­wrócić... teksty

everydaysad dodano: 21 lipca 2014

Cza­sem wys­tar­czy od­wrócić na chwilę wzrok, żeby poz­ba­wić się złudzeń

3 Obok zdro­wej dys­cypli­ny... teksty

everydaysad dodano: 21 lipca 2014

3/Obok zdro­wej dys­cypli­ny bądź dla siebie łagod­ny.Jes­teś dziec­kiem wszechświata nie mniej niż drze­wa i gwiaz­dy.Masz pra­wo być tu­taj.I czy to jest dla ciebie jas­ne czy nie,wszechświat jest bez wątpienia na dob­rej drodze.Tak więc żyj w zgodzie z Bo­giem,czym­kolwiek się trud­nisz i ja­kiekol­wiek są two­je prag­nienia.W zgiełku i po­mie­sza­niu życia zacho­waj spokój ze swą duszą.Przy całej złud­ności i zno­ju i roz­wianych marze­niach jest to piękny świat.Bądź uważny.Dąż do szczęścia.

2 Niech two­je osiągnięcia... teksty

everydaysad dodano: 21 lipca 2014

2/Niech two­je osiągnięcia,zarówno jak i pla­ny,będą dla ciebie źródłem ra­dości.Wy­konuj swą pracę z ser­cem,jak­kolwiek byłaby skrom­na;ją je­dynie po­siadasz w zmien­nych ko­lejach lo­su. Bądź os­trożny w in­te­resach,na świecie bo­wiem pełno oszus­twa,niech ci to jed­nak nie zasłoni praw­dzi­wej cno­ty.Wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie jest pełne he­roiz­mu. Bądź sobą,zwłaszcza nie uda­waj uczu­cia,ani nie pod­chodź cy­nicznie do miłości,al­bo­wiem wo­bec os­chłości i roz­cza­rowań ona jest wie­czna jak tra­wa.Przyj­mij spo­koj­nie,co ci la­ta do­radzają,z wdziękiem wyrze­kając się spraw młodości.Roz­wi­jaj siłę ducha,aby mogła cię osłonić w nagłym nie­szczęściu.Nie dręcz się two­rami wyob­raźni.Wiele obaw rodzi się ze znużenia i sa­mot­ności.

1 Przechodź spo­koj­nie przez... teksty

everydaysad dodano: 21 lipca 2014

1/Przechodź spo­koj­nie przez hałas i pośpiech i pa­miętaj,ja­ki spokój,można zna­leźć w ciszy.O ile to możli­we,bez wyrze­kania się siebie,bądź na dob­rej sto­pie ze wszys­tki­mi.Wy­powiadaj swą prawdę jas­no i spo­koj­nie i wysłuchaj in­nych,na­wet tępych i nieświado­mych,oni też mają swoją opo­wieść.Uni­kaj głośnych i na­pas­tli­wych,są udręką ducha.Porównując się z in­ny­mi, możesz stać się próżny lub zgorzkniały,zaw­sze bo­wiem znaj­dziesz gor­szych i lep­szych od siebie.

mógł żądać wszys­tkiego  a... teksty

everydaysad dodano: 21 lipca 2014

mógł żądać wszys­tkiego, a pop­ro­sił Ją o szcze­ry uśmiech

Skończyłam z zas­po­kaja­niem... teksty

everydaysad dodano: 21 lipca 2014

Skończyłam z zas­po­kaja­niem czyi­chkol­wiek cho­rych am­bicji, które nig­dy nie na­leżały do moich włas­nych aspiracji.

Jes­tem niewol­nicą ciała... teksty

everydaysad dodano: 21 lipca 2014

Jes­tem niewol­nicą ciała, ser­ca, umysłu i ludzi mi bliskich. Jes­tem kobietą. Po­ten­cjalną samobójczynią. By ko­niec końców stworzyć wierną ko­pię siebie, która powstanie kiedy upa­dam na twarz gu­biąc os­tatni od­dech we wspomnieniach.

Mam wrażenie  że spot­kałam... teksty

everydaysad dodano: 21 lipca 2014

Mam wrażenie, że spot­kałam siebie i siebie zniszczyłam. To ok­ropne, że czuję ta­ki żal, wyłącznie do siebie, i taką pus­tkę na ludzi. Smut­no jest nie płakać i żyć bez życia.

Po­siadając pew­ne ocze­kiwa­nia... teksty

everydaysad dodano: 21 lipca 2014

Po­siadając pew­ne ocze­kiwa­nia względem ukocha­nej osoby, które cza­sami zmieniają się tyl­ko w nies­pełnione obietnice

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV