głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
everydaysad Mówi­li że chcą mo­jego szczęścia ale nie po­wie­dzieli że ich roz­sta­nie będzie moim wiel­kim cierpieniem. Za­nim um­re przyj­dzie do mnie ona miłość spra­wi

everydaysad

everydaysad.moblo.pl
Mówi­li że chcą mo­jego szczęścia ale nie po­wie­dzieli że ich roz­sta­nie będzie moim wiel­kim cierpieniem.
Mówi­li  że chcą mo­jego... teksty

everydaysad dodano: 27 lipca 2014

Mówi­li, że chcą mo­jego szczęścia, ale nie po­wie­dzieli, że ich roz­sta­nie będzie moim wiel­kim cierpieniem.

Za­nim um­re przyj­dzie do mnie... teksty

everydaysad dodano: 27 lipca 2014

Za­nim um­re przyj­dzie do mnie ona, miłość spra­wi, że nie będe mu­siał umierać w sa­mot­ności. Złapie mnie za ręke i pop­ro­wadzi w stro­ne światła.

Nic nie dzieje się bez po­wodu. Nie... teksty

everydaysad dodano: 27 lipca 2014

Nic nie dzieje się bez po­wodu. Nie załamuj­my się, nie pod­da­waj­my... sięgaj­my co­raz to wyżej. Pa­miętaj­my o tej myśli... nic nie dzieje się bez po­wodu. Po­kochaj to co masz... i nie mar­nuj cza­su tyl­ko żyj... naj­le­piej jak tyl­ko umiesz. Na­ryso­wała siebie... i niebo ze wszys­tkim co może jej po­daro­wać.

Nie do­ceniamy życia  może ciągle... teksty

everydaysad dodano: 27 lipca 2014

Nie do­ceniamy życia, może ciągle ma­my ulewę nad głową, ale to w in­nych uderzają pioru­ny. Myśli­my dlacze­go ta­ki syf spo­tyka zaw­sze mnie? Dlacze­go mam naj­gorzej... uwierz, że jest mi­liony osób na świecie, którzy za­mieni­li by się z tobą życiem. Gdy wsta­niesz ra­no po­myśl... Mam wzrok, widzę świat, widzę te wszys­tkie od­cienie... Mam no­gi, mogę wstać o włas­nych siłach i iść przed siebie... Mam ręce, mogę od­tworzyć drzwi, ub­rać się, umyć zęby, mam spraw­ny in­te­lek­tual­nie mózg, mam rodzin­ne, przy­jaciół, psa, łóżko, dach nad głową... masz tak wiele... Ma­my na prawdę wiele i mu­simy to do­cenić bo in­ni te­go nie mają... To, że spo­tyka nas na drodze wiele nie miłych rzeczy jest błogosławieństwem... tak mu­si być, po pros­tu.

Usiadła przy biur­ku z czystą... teksty

everydaysad dodano: 27 lipca 2014

Usiadła przy biur­ku z czystą kar­tką pa­pieru i czar­nym długo­pisem. W ok­na za­cinał os­tro deszcz. Pat­rzyła za ok­no i po­myślała. Na­reszcie pa­da, ile ziemia mu­si cze­kać ze swoim prag­nieniem. Nie de­cydu­jemy w życiu co ześle nam niebo, po pros­tu coś na nas spa­da. Cza­sami dos­ko­nale wiemy co może się stać, ale są też chwi­le gdy coś dzieje się tak nies­podziewa­nie. Pro­simy, błaga­my, wyk­li­namy ale jest tak, jak zos­tało to za­pisa­ne tam na górze.

Duszę się myśla­mi. To cier­nie... teksty

everydaysad dodano: 27 lipca 2014

Duszę się myśla­mi. To cier­nie mo­jego życia. Chcę je spa­kować i wyrzu­cić, ale to część mnie. No­ga to też część mnie. Po­myśl, jak trud­no os­woić się do życia bez nogi.

Szczęście to żyć  a nie trwać w... teksty

everydaysad dodano: 27 lipca 2014

Szczęście to żyć, a nie trwać w życiu.

Być może to nadzieja jest... teksty

everydaysad dodano: 27 lipca 2014

Być może to nadzieja jest naj­wcześniej­szym wspom­nieniem, do które­go wciąż sięga­my pamięcią

zos­tałam rzu­cona na głęboką... teksty

everydaysad dodano: 27 lipca 2014

zos­tałam rzu­cona na głęboką wodę ale to na­wet dobrze po­nieważ długo będę spadała za­nim sięgnę dna

Za­nurzmy się w morzu naszych... teksty

everydaysad dodano: 27 lipca 2014

Za­nurzmy się w morzu naszych uczuć..., uczuć roz­pa­lonych, gdzie..., gdzie żad­na wo­da ich nie zgasi, żaden sztorm nie rozwieje.

Jes­tem już zmęczo­na... teksty

everydaysad dodano: 27 lipca 2014

Jes­tem już zmęczo­na, zmęczo­na życiem, bo tak nap­rawdę w środ­ku mam bałagan, z miłości nic nie po­zos­tało a cier­pienia jest tak dużo, że po­woli zaczy­na się wy­lewać ale tyl­ko nocą, tak by nikt nie widział bo prze­cież ktoś chodzący z uśmie­chem na twarzy nie może po­kazać łez.

Naj­gor­sze w życiu jest... teksty

everydaysad dodano: 27 lipca 2014

Naj­gor­sze w życiu jest cze­kanie na nieunik­niony ko­niec wszys­tkiego w co do­tej­po­ry wierzyliśmy

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV