głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
everydaysad Nie pod­noś swych brwi nie unoś ich nigdy. Niech nie zdzi­wi Cię już nic a nikt nie zro­bi Ci krzyw­dy nigdy. Tak nig­dy przenigdy nie mar­szcz swe­go czoła a t

everydaysad

everydaysad.moblo.pl
Nie pod­noś swych brwi nie unoś ich nigdy. Niech nie zdzi­wi Cię już nic a nikt nie zro­bi Ci krzyw­dy nigdy. Tak nig­dy przenigdy nie mar­szcz swe­go czoła
Nie pod­noś swych brwi   nie unoś... teksty

everydaysad dodano: 24 stycznia 2015

Nie pod­noś swych brwi, nie unoś ich nigdy. Niech nie zdzi­wi Cię już nic a nikt nie zro­bi Ci krzyw­dy, nigdy. Tak, nig­dy, przenigdy nie mar­szcz swe­go czoła a trwo­ga wszel­ka i niedola do­sięgnąć Cię nie zdoła. Byćmoże ra­dość w twych oczach w szczęśli­wych chwi­lach wi­dać będzie i smu­tek, gdy przyjdą ut­ra­pienia dni, ale pamiętaj... Nig­dy, prze­nig­dy nie unoś swoich brwi. Szczerz zęby gdy się cieszych al­bo gdy jes­teś wściekły, bo dużo le­piej niż po­mar­szczo­ne czoło wyglądają wyszczerzo­ne zęby.

Kłam­stwo naj­bliższej oso­by... teksty

everydaysad dodano: 24 stycznia 2015

Kłam­stwo naj­bliższej oso­by pot­ra­fi tak zra­nić, że z oburze­nia nie chce­my w nie uwie­rzyć - a tak nap­rawdę w to, że tak nas pot­rakto­wano. Boimy się wzięcia od­po­wie­dzial­ności za to, co po­win­niśmy uczy­nić, aby wyeli­mino­wać z nasze­go życia przyczynę zakłama­nia - naj­bliższą osobę. A jeśli po­zos­ta­niemy w tym sta­nie - żal do niej i do sa­mych siebie i tak zniszczy wszystko.

Niektórzy żyją niczym we śnie –... teksty

everydaysad dodano: 22 stycznia 2015

Niektórzy żyją niczym we śnie – ob­serwując bieg wy­darzeń roz­gry­wających się według sce­nariu­sza pi­sane­go przez sen. I nig­dy nie przyj­dzie im do głowy, że mog­li­by wziąć spra­wy w swo­je ręce i zwyczaj­nie się obudzić i zacząć żyć.

Cza­sem bez tej jed­nej oso­by nie... teksty

everydaysad dodano: 4 stycznia 2015

Cza­sem bez tej jed­nej oso­by nie da się pouk­la­dac zy­cia. Jest tak waz­na ze bez niej nic nie ma sensu.

Styczeń lo­dowa­ta i gorąca ta... teksty

everydaysad dodano: 4 stycznia 2015

Styczeń lo­dowa­ta i gorąca ta pora, po­ra no­wego is­tnienia i umierania, no­we wy­darze­nia i pogłębiania, no­we prze­myśle­nia i zniszczenia, no­we zna­jomości i zapomnienia, no­we uczu­cia i bez­tros­kie chwile, no­we, no­we te ko­lej­ne życie.

Rok no­wy i obiet­ni­ca no­wa... teksty

everydaysad dodano: 1 stycznia 2015

Rok no­wy i obiet­ni­ca no­wa, je­dynie sposób myśle­nia zos­ta­je i niechętna głowa.

Często jest tak  że... teksty

everydaysad dodano: 31 grudnia 2014

Często jest tak, że roz­wiąza­niem wszys­tkich naszych prob­lemów jest jed­na oso­ba, której nam strasznie brakuje.

  Żyjesz?    Dob­rze  że py­tasz.... teksty

everydaysad dodano: 31 grudnia 2014

- Żyjesz? - Dob­rze, że py­tasz. Też mam ku te­mu wątpliwości.

Spieszę się do­nieść  że znów... teksty

everydaysad dodano: 31 grudnia 2014

Spieszę się do­nieść, że znów wszys­tko za późno

przy­pom­niałam so­bie  że... teksty

everydaysad dodano: 31 grudnia 2014

przy­pom­niałam so­bie, że nap­rawdę wca­le nie wiem ja­kie jest życie

by­wa  że łat­wiej jest łyknąć... teksty

everydaysad dodano: 31 grudnia 2014

by­wa, że łat­wiej jest łyknąć kłam­stwo niż przet­ra­wić prawdę

Jes­tem niez­de­cydo­wana  sa­ma... teksty

everydaysad dodano: 31 grudnia 2014

Jes­tem niez­de­cydo­wana, sa­ma nie wiem cze­go chcę od życia. Brak mi po­wodów do uśmie­chu, szczęśli­wa nig­dy nie byłam. Nie pot­ra­fię od­na­leźć się w życiu, mam tak wiele, a ciągle mi mało. Nie czuję przy­ciąga­nia, od­pycham wszys­tkich, którzy zasługują na miłość. Marzę, by kochać, bar­dziej niż być kochaną. Czy to źle, że pragnę od­dać siebie nie chcąc nic w zamian?

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV