głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
legalove 30.07. ♥ . You loved me for all the wrong reasons there's nothing but pain left here I know. What's killing me is that I'm killing you. All the mistakes that I'

legalove

legalove.moblo.pl
30.07. ♥ . You loved me for all the wrong reasons there's nothing but pain left here I know. What's killing me is that I'm killing you. All the mistakes that I've m
30.07.    ♥ .   You loved me for... teksty

legalove dodano: 30 lipca 2013

30.07. ^^ ♥ . | You loved me for all the wrong reasons, there's nothing but pain left here I know. What's killing me is that I'm killing you. All the mistakes that I've made... you forgave, what the fuck? You shouldn't have stayed. / Kochałeś mnie za wszystkie błędne powody, nic nie pozostało tylko ból, który znam. To co mnie zabija, jest tym, że ja zabijam ciebie. Wszystkie błędy, które popełniłam... Przebaczyłeś, co kurwa? Nie powinieneś był zostać. ; >

''Pamiętam dobrze ideał swój... teksty

legalove dodano: 29 lipca 2013

''Pamiętam dobrze ideał swój, marzeniami żyłem jak król. Siódma rano - to dla mnie noc, pracować nie chciałem, włóczyłem się. (...) To już minęło, ten klimat, ten luz, wspaniali ludzie nie powrócą, nie powrócą już.'' | Dżem ♥

jeszcze   jeszcze i więcej. chcę... teksty

legalove dodano: 29 lipca 2013

jeszcze , jeszcze i więcej. chcę więcej. więcej Ciebie. ; *

Gdzie od­naj­dziemy siebie z... teksty

legalove dodano: 29 lipca 2013

Gdzie od­naj­dziemy siebie z daw­nych czasów, zat­ra­cone ważne dla nas war­tości, poczu­cie pew­ności siebie, niezłom­ny cha­rak­ter i – co naj­ważniej­sze – duszę? Od­po­wiedź jest bar­dzo pros­ta – w nas sa­mych, w naszych przeżyciach i emoc­jach. Tyl­ko, że to jest właśnie naj­trud­niej­sze, wal­ka z sa­mym sobą, ze swoimi przeżyciami, zra­nionym zaufa­niem, zwątpieniem w dru­giego człowieka. Poczu­ciem, że tak nap­rawdę jes­teśmy na tym świecie sa­mi, a każdy ko­lej­ny człowiek spot­ka­ny na naszej drodze za­wie­dzie. [cz2]

Dlacze­go an­gażuje­my się w... teksty

legalove dodano: 29 lipca 2013

Dlacze­go an­gażuje­my się w coś, o czym wiemy, że i tak prędzej czy później będzie miało swój ko­niec? Może to ta głupia nadzieja, że jes­teśmy w sta­nie zmienić bieg pew­nych nieunik­nionych wy­darzeń? Może bez­wa­run­ko­wa wiara w coś niesa­mowi­cie niep­rawdo­podob­ne­go, coś co mogłoby od­mienić nasze życie na zaw­sze? Nie umiem te­go ok­reślić, pew­nie wszys­tko to sku­pia się w jedną, można po­wie­dzieć, że na­wet składną całość i dla­tego tak się dzieje. To też za­leży od człowieka. Chwilę można się po­bawić, ale co po­tem? Co wte­dy, gdy nastąpi nieubłagal­ny ko­niec. Al­bo nastąpi, al­bo sa­mi go spro­woku­jemy, al­bo ktoś in­ny go za nas spro­woku­je – to jest nie ważne, i tak nastąpi. [cz1]

''Miłość to to­tal­ny od­lot... teksty

legalove dodano: 29 lipca 2013

''Miłość to to­tal­ny od­lot, uza­leżnienie od dru­giej oso­by, chęć by­cia, is­tnienia. To ten do­tyk, za­pach, spoj­rze­nie, które za każdym ra­zem działa inaczej. To sza­leństwo bez opa­mięta­nia. I to coś, co widzi­my w dru­giej oso­bie bez cze­go by­libyśmy niczym.''

28.07 29.07   Waiting all day for... teksty

legalove dodano: 29 lipca 2013

28.07/29.07 | Waiting all day for loving all night. (; . i te niesa­mowi­te bi­cie ser­ca.. na myśl że dziś zno­wu się "spotkamy" . | To są te chwi­le, które przys­pie­szają bi­cie ser­ca, sprawiają, że na Naszej twarzy pojawia się uśmiech, powietrze ma inny smak, a Jego głos jest tak niewyobrażalnie uzależniający . ♥

prawdziwe :  teksty legalove dodał komentarz: prawdziwe :) do wpisu 29 lipca 2013
  hahahahahahaha.   co Cię taki... teksty

legalove dodano: 28 lipca 2013

- hahahahahahaha. - co Cię taki bawi? - to takie śmieszne.. hahahaha. - czyli co? - Ty jesteś dla mnie wszystkim, a ja dla Ciebie nikim, zabawne.

chciałam tyl­ko Cię kochać  czuć... teksty

legalove dodano: 27 lipca 2013

chciałam tyl­ko Cię kochać, czuć Twój za­pach w pob­liżu.. widzieć Twój stęskniony wzrok, gdy się żeg­na­my i abyś uśmie­chał się na po­wita­nie.. chciałam tyl­ko abyś Ty mnie kochał.. ♥

Nie kocham Cię. Jeszcze nig­dy tak... teksty

legalove dodano: 27 lipca 2013

Nie kocham Cię. Jeszcze nig­dy tak pod­le się nie czułam. Uwierz. Żałuję te­go co się stało. Nie jes­tem w sta­nie spoj­rzeć Ci w oczy. Wiem co czu­jesz. Czu­jesz się tak jak ja kiedyś. Wy­bacz ale ja na­dal za Nim tęsknie.

Błąd niektórych ludzi po­lega na... teksty

legalove dodano: 27 lipca 2013

Błąd niektórych ludzi po­lega na tym, że nie mówią jas­no o swoich uczu­ciach, gro­madzą je w so­bie, nie dzielą się ni­mi z in­ny­mi, a po­tem biadolą w sa­mot­ności, że nikt ich nie kocha. Zakładają maskę z wy­ryso­wanym uśmie­chem i błądzą po sza­rych uliczkach codzien­ności udając, że wszys­tko jest dob­rze i tak trwają w nieus­tającym cier­pieniu, które sa­mi so­bie zgotowali.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV