głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
legalove znasz to uczu­cie ? gdy sta­nie się coś co nig­dy nie po­win­no się zdarzyć i wma­wiasz so­bie że te­go nie było. coś co trzy­ma się w całko­witej niepew­ności

legalove

legalove.moblo.pl
znasz to uczu­cie ? gdy sta­nie się coś co nig­dy nie po­win­no się zdarzyć i wma­wiasz so­bie że te­go nie było. coś co trzy­ma się w całko­witej niepew­ności ko­
znasz to uczu­cie ? gdy sta­nie... teksty

legalove dodano: 28 października 2014

znasz to uczu­cie ? gdy sta­nie się coś co nig­dy nie po­win­no się zdarzyć i wma­wiasz so­bie, że te­go nie było. coś co trzy­ma się w całko­witej niepew­ności - ko­lej­ne dni i ko­lej­ne no­ce. boisz się. cho­ler­nie się boisz. nie ? to przes­tań ciągle pow­tarzać mi, że 'wszystko będzie dob­rze' kiedy dokład­nie wiem, że tak nie będzie.

 ...  ''Po raz pier­wszy od wielu... teksty

legalove dodano: 28 października 2014

[...] ''Po raz pier­wszy od wielu miesięcy ktoś pat­rzył na nią nie jak na przed­miot, nie jak na piękną ko­bietę, lecz w sposób nieu­chwyt­ny, jak­by prze­nikał na wskroś jej duszę, jej strach, jej kruchość, jej niez­dolność do wal­ki ze światem, nad którym po­zor­nie do­mino­wała, choć tak nap­rawdę nicze­go o nim nie wiedziała.'' | Paulo Coelho

''Anywhere  I would've followed you.... teksty

legalove dodano: 26 października 2014

''Anywhere, I would've followed you. Say something, I'm giving up on you. (...) And I will stumble and fall. I'm still learning to love Just starting to crawl.'' || Wszędzie bym za Tobą podążył. Powiedz coś, bo rezygnuję z Ciebie. I ja - potknę się i upadnę. Wciąż uczę się kochać, dopiero zaczynam raczkować. [ the voice of poland ♥ ]

248 dni ! ♥ teksty

legalove dodano: 22 października 2014

248 dni ! ♥

Będę w pobliżu nawet wtedy  kiedy... teksty

legalove dodano: 22 października 2014

Będę w pobliżu nawet wtedy, kiedy pomyślisz, że wszystko się skończyło.
Autor cytatu: przypadkowy

Naj­bar­dziej nie lu­bię... teksty

legalove dodano: 21 października 2014

Naj­bar­dziej nie lu­bię po­nie­działków, są ta­kie chłod­ne i sa­mot­ne. Uświada­miają mi że jeszcze tak wiele dni do nasze­go ko­lej­ne­go spot­ka­nia a ja tak bar­dzo nie lu­bię cze­kać. Wtor­ki są jed­nak zaw­sze gor­sze. Tęsknie wte­dy tak bar­dzo, że nie jes­tem w sta­nie sku­pić się na niczym in­nym, chciałabym tyl­ko na chwi­le Cie zo­baczyć, poczuć Twój do­tyk na moim po­liczku, widzieć jak sie do mnie uśmie­chasz ro­biąc to w tak zadzior­ny sposób, że naj­większe smut­ki ula­tują gdzieś da­leko od nas. Śro­da jest sta­nem za­wie­sze­nia. Ogólna obojętność ogar­nia mo­je ciało, sta­ram sie nie myśleć o dzielących nas ki­lomet­rach, a jed­nocześnie budzi sie we mnie nadzieja, że już niedługo się spot­ka­my. Mój stan ocze­kiwa­nia za­kańcza czwar­tek, który sta­je się po­cie­sze­niem i ra­tun­kiem. Wiem, ze następne­go dnia zno­wu Cię zo­baczę, lecz szkoda, że ta bajka trwa tylko trzy dni..

jeżeli chcesz zo­baczyć swo­je... teksty

legalove dodano: 21 października 2014

jeżeli chcesz zo­baczyć swo­je praw­dzi­we ob­licze, spójrz w oczy oso­by, która Cię kocha.

Od te­go mo­men­tu w każde­go... teksty

legalove dodano: 21 października 2014

Od te­go mo­men­tu w każde­go dnia, w każdej godzi­nie, mi­nucie, se­kun­dzie, w każdej chwi­li, w każdym geście, w każdym słowie, w każdej jed­nej myśli jes­teś Ty. Każdy po­całunek sma­kował jak dot­knięcie nieba, każdy do­tyk był niczym kro­pel­ka deszczu sprag­niona zet­knięcia się z ziemią. Będąc z Tobą z uśmie­chem na twarzy mogłabym um­rzeć. Wie­działabym, że cały czas jes­teś przy mnie, ochra­niasz mnie i czu­wasz. To niesa­mowi­te uczu­cie, móc czuć Twą obec­ność zaw­szeChciałam być dla Ciebie oazą, od­poczyn­kiem, Twym każdym dniem, szczęściem, na­miętnością i prag­nieniem. Chciałam być sen­sem Two­jego życia. Kocham Cię ? To śmie­szne. To mo­noton­ne i zbyt często słysza­ne. To za mało.'' [cz2]

Nig­dy nie po­myślałabym  że... teksty

legalove dodano: 21 października 2014

Nig­dy nie po­myślałabym, że można tak kochać. Przyp­ra­wia mnie to wręcz o śmiech, bo nie wierzę, nie pot­ra­fię wyob­ra­zić so­bie jak bar­dzo wiel­ka może być miłość. Uczu­cie, które jeszcze do niedaw­na widziałam tyl­ko na kar­tce pa­pieru, a które dziś czuję w ser­cu. Jest wspa­niałe, ale jed­nocześnie ta­jem­nicze i może na­wet prze­rażające, mało wytłumaczal­ne. Stałeś się dla mnie kimś wyjątko­wym. Nie umiem po­wie­dzieć Ci kiedy, w którym mo­men­cie. Po pros­tu pew­ne­go dnia obudziłam się i zdałam sprawę, że cho­ler­nie mi ko­goś wewnątrz bra­kuje. Tym kimś byłeś Ty. [cz1]

Im więcej pragnę wy­razić  tym... teksty

legalove dodano: 21 października 2014

Im więcej pragnę wy­razić, tym mniej słów po­siadam. W ta­kich chwi­lach po pros­tu chcę po­dejść, chwy­cić Cię za rękę, stanąć twarzą w twarz, po­całować i poczuć to wszys­tko: miłość, pasję, pożąda­nie, tę chęć by­cia ra­zem, po­mimo wszys­tkiego. Tak bar­dzo te­go pot­rze­buję, two­jego ciepła, wspar­cia, zro­zumienia. Wtu­lić się w Ciebie i poczuć bez­pie­czeństwo. Zo­baczyć w Twoich oczach szcze­re uczu­cie w pos­ta­ci is­kierek, które nig­dy nie zgasną.

  stay with me forever or you could... teksty

legalove dodano: 21 października 2014

` stay with me forever or you could stay with me for now .

'dobrze wiem  że czasem bardzo... teksty

legalove dodano: 20 października 2014

'dobrze wiem, że czasem bardzo trudno mnie kochać, ale chyba łatwo zobaczyć miłość w moich oczach.'

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV