głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
legalove Wiesz co? Już się nie boję. Pierwszy raz w życiu mam gdzieś to co pomyślą o mnie inni. Nie boję się nieznanego bo wiem że życie polega na wyborach. cudowne. D h

legalove

legalove.moblo.pl
Wiesz co? Już się nie boję. Pierwszy raz w życiu mam gdzieś to co pomyślą o mnie inni. Nie boję się nieznanego bo wiem że życie polega na wyborach.
Wiesz co? Już się nie boję.... teksty

legalove dodano: 20 luty 2013

Wiesz co? Już się nie boję. Pierwszy raz w życiu, mam gdzieś to, co pomyślą o mnie inni. Nie boję się nieznanego, bo wiem, że życie polega na wyborach.

cudowne. D heh p Czasami i tak jest. teksty legalove dodał komentarz: cudowne. ;D heh ;p Czasami i tak jest. do wpisu 20 luty 2013
Spoj­rzał w jej smut­ne oczy ale... teksty

legalove dodano: 20 luty 2013

Spoj­rzał w jej smut­ne oczy ale zwiesił głowę i udał, że jej nie zna. Ale tak nap­rawdę je­go ser­ce zadrżało, tak bar­dzo ją kochał mi­mo wszys­tko, po­myślał jeszcze raz o niej aż nag­le coś go wyr­wało z myśli. Prze­raźli­wy pisk opon!!! " Tyl­ko nie ona" - po­myślał. "Prze­baczę jej i wszys­tko będzie już dob­rze, zadzwo­nię dziś i po­wiem, że nie mogę bez Ciebie żyć kocha­nie". Od­wrócił głowę aby do­wieść so­bie że to tyl­ko ta­ka zła myśl. Nies­te­ty, nie zdążyła już przejść na drugą stronę uli­cy... Pi­jany kierow­ca! Zro­zumiał te­raz, że ludziom zwłaszcza tak blis­kim jak ona na­leży prze­baczać kiedy jest na to czas... Nie trzy­maj­my się tak twar­do swych za­sad, które są sprzeczne z naszym uczu­ciem. [cz2]

Do­wie­dział się kiedyś że go... teksty

legalove dodano: 20 luty 2013

Do­wie­dział się kiedyś, że go okłamała. Po­wie­dział jej to a ona z płaczem pro­siła go o prze­bacze­nie, kochała go wciąż, on ją też, ale nie dał jej szan­sy. Codzien­nie płakał gdy myślał o niej dłużej. Kiedy dzwo­niła, nie od­bierał. I tak mi­jały miesiące, emoc­je mu opadły ale on wciąż był nieugięty. Chciał ją uka­rać, ale ka­rał też i siebie. Pew­ne­go dnia po tak długim cza­sie, gdy dos­trzegł ją z da­leka w tłumie, chciał uciec, ser­ce mu wa­liło jak młot, a no­gi zmiękły. Ona też go dos­trzegła, w jej oczach od ra­zu po­jawiły się łzy, chciała coś po­wie­dzieć lecz on uni­kał jej wzro­ku. [cz1]

 Przed­staw się.  Jes­tem... teksty

legalove dodano: 20 luty 2013

- Przed­staw się. - Jes­tem wiara. Moją matką jest nadzieja, a oj­cem strach. Nieuleczal­nie cho­ra - umieram. Słabnę z każdym dniem. Jeśli kiedyś zginę, to mat­ka um­rze ra­zem ze mną, ale oj­ciec na­dal będzie żył i miał się dob­rze. Cza­sami tyl­ko ludzie poz­wa­lają mi swo­bod­nie od­dychać. Cza­sami tyl­ko ufają swo­jemu sercu.

 Wszystko będzie dob­rze mu­si... teksty

legalove dodano: 20 luty 2013

"Wszystko będzie dob­rze, mu­si być." - Jeśli będziesz to so­bie pow­tarzać codzien­nie, w końcu w to nap­rawdę uwie­rzysz i uda Ci się.

I cza­sem kiedy idę ulicą... teksty

legalove dodano: 20 luty 2013

I cza­sem kiedy idę ulicą uśmie­cham się do siebie, bo myślę, że w tym sa­mym cza­sie ro­bisz to sa­mo. Idziesz ulicą, myślisz o mnie, spoglądasz na to sa­mo słońce.. choć z in­ne­go pun­ktu na Ziemi. Cza­sem kiedy płaczę czuję jak sie­dzisz obok mnie. Przy­tulasz, ocierasz łzy, mówisz, że wszys­tko będzie dob­rze. Cza­sem gdy śmieję się z in­ny­mi słyszę także Twój śmiech. Cza­sem gdy wspo­minam tworzy się wokół mnie trójwy­miaro­wy świat. Jes­tem tyl­ko widzem. Ale mogę Cię "dotknąć". Pat­rzę na nas i uśmie­cham się przez łzy. Widzę nasze za­baw­ne upad­ki, nasz śmiech, nasze za­bawy, nasze wspólne chwi­le. Nieme ki­no. W tle jed­na, je­dyna piosen­ka, która właśnie te chwi­le, was mi przy­pomi­na. Cu­dow­ne nieme ki­no.

Prze­cież wie­działa że nie... teksty

legalove dodano: 20 luty 2013

Prze­cież wie­działa, że nie będzie z Nim zasypiać, że nig­dy nie po­wie jej te­go co bar­dzo chciała usłyszeć. Nie będzie mogła się Nim pochwalić. Nig­dzie nie pójdzie z Nim za rękę, ani też nie prze­tańczy z Nim całej nocy. Kraść spoj­rze­nia Jego mogła tyl­ko ukradkiem. A uśmie­chem wi­tać Go gdy nikt nie patrzy. Dob­rze wie­działa, że nie obudzi się się nig­dy w Je­go ramionach A po­mimo to kochała Go.

Nie można uciec od przeszłości.... teksty

legalove dodano: 20 luty 2013

Nie można uciec od przeszłości. Raz doświad­czo­na sa­mot­ność po­zos­ta­nie w ser­cu na zaw­sze. Nie jest jak an­gi­na, która przej­dzie po po­daniu le­kar­stwa. Na sa­mot­ność nie ma le­ku. I na­wet gdy otoczysz się paczką wspa­niałych zna­jomych, gdy po­kochasz ko­goś z wza­jem­nością, to ona już zaw­sze będzie Ci to­warzyszyła. W świado­mości po­zos­ta­je ten strach przed pus­tką. Że to się zno­wu powtórzy. Ale to dob­rze. Bo wte­dy zna się war­tość każde­go uśmie­chu, każde­go uścis­ku dłoni. Wspólnych spa­cerów i rozmów. Na­wet mil­cze­nia. Do­piero wte­dy można poz­nać praw­dziwą war­tość dru­giego człowieka.

Wycofać się zawsze można lecz... teksty

legalove dodano: 20 luty 2013

Wycofać się zawsze można, lecz jednak warto iść dalej, bo finał może być zdumiewający.

Większość uważa że gdy ma­my... teksty

legalove dodano: 20 luty 2013

Większość uważa, że gdy ma­my wybór czy coś zro­bić, czy też nie, po­win­niśmy za­ryzy­kować, bo będziemy te­go żałować. Tak, ow­szem, zgadzam się. Ale... No właśnie. Łat­wo jest po­wie­dzieć, trud­niej wykonać.

You were all the things I thought I... teksty

legalove dodano: 20 luty 2013

You were all the things I thought I knew and I thought we could be .. ♥

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV