głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
niunialubiszto Jeszcze nig­dy nie czy­tała cze­goś ta­kiego. I nig­dy już pew­nie nie przeczy­ta. Roz­mo­wa z ko­bietą która odeszła. Zos­ta­wiła go. Pop­ro­siła o prze­bacze­

niunialubiszto

niunialubiszto.moblo.pl
Jeszcze nig­dy nie czy­tała cze­goś ta­kiego. I nig­dy już pew­nie nie przeczy­ta. Roz­mo­wa z ko­bietą która odeszła. Zos­ta­wiła go. Pop­ro­siła o prze­bacze­nie. Prz
Jeszcze nig­dy nie czy­tała... teksty

niunialubiszto dodano: 28 grudnia 2014

Jeszcze nig­dy nie czy­tała cze­goś ta­kiego. I nig­dy już pew­nie nie przeczy­ta. Roz­mo­wa z ko­bietą, która odeszła. Zos­ta­wiła go. Pop­ro­siła o prze­bacze­nie. Prze­baczył, ale nie mógł jej za­pom­nieć. Więc pi­sał do niej e-maile. Każde­go dnia. Tak jak gdy­by była. Ani słowa żalu. Ani słowa pre­ten­sji. Py­tania bez od­po­wie­dzi. Od­po­wie­dzi na py­tania, których ona nie pos­ta­wiła, ale on zro­bił to za nią. E-maile wy­syłane z kom­pu­terów we Wrocławiu, No­wym Jor­ku, Bos­to­nie, Lon­dy­nie, Dub­li­nie. Ale naj­częściej z Mo­nachium. Lis­ty do ko­biety, która ich nie czy­ta. Pełne czułości i tros­ki. Wspa­niałe his­to­rie opo­wiada­ne ko­muś, kto jest naj­ważniej­szy. Żad­nej pre­ten­sji czy skar­gi. Tyl­ko cza­sami ja­kieś prośby lub błaga­nia o coś dla niego.

 ...  naj­lep­sze  co mężczyz­na... teksty

niunialubiszto dodano: 28 grudnia 2014

(...) naj­lep­sze, co mężczyz­na może uczy­nić dla swoich dzieci, to kochać ich matkę...

Miał prze­cież nie cze­kać!... teksty

niunialubiszto dodano: 28 grudnia 2014

Miał prze­cież nie cze­kać! Czekał. Miała prze­cież nie pi­sać! Pisała.

Myślisz  że wspom­nienie... teksty

niunialubiszto dodano: 28 grudnia 2014

Myślisz, że wspom­nienie roz­bi­te na ty­siąc ka­wałków przes­ta­je być wspom­nieniem? A może ma się wte­dy za­miast jed­ne­go ty­siąc wspom­nień? Jeśli tak, to myślisz, że te­raz każde z te­go ty­siąca będzie bo­lało z osobna?

Kiedyś py­tałeś  co to znaczy... teksty

niunialubiszto dodano: 28 grudnia 2014

Kiedyś py­tałeś, co to znaczy "tęsknić za Tobą". W przyb­liżeniu to ta­ka hyb­ry­da za­myśle­nia, marze­nia, mu­zyki, wdzięczności za to, że to czuję, ra­dości z te­go, że jes­teś i fal ciepła w oko­licach serca.

Jes­tem jeszcze trochę... teksty

niunialubiszto dodano: 28 grudnia 2014

Jes­tem jeszcze trochę za­kocha­na resztka­mi bez­sensow­nej miłości i jest mi tak cho­ler­nie smut­no te­raz, że chcę to ko­muś po­wie­dzieć. To mu­si być ktoś zu­pełnie ob­cy, kto nie może mnie zra­nić. Na­reszcie przy­da się na coś ten cały In­ternet. Tra­fiło na Ciebie. Czy mogę Ci o tym opowiedzieć?

In­ternet ta­ki był.... teksty

niunialubiszto dodano: 28 grudnia 2014

In­ternet ta­ki był. Przy­pomi­nał trochę kon­fesjo­nał, a roz­mo­wy - rodzaj gru­powej spo­wie­dzi. Cza­sami było się spo­wied­ni­kiem, cza­sami spo­wiada­nym. To czy­niła ta od­ległość i ta pew­ność, że zaw­sze można wy­ciągnąć wtyczkę z gniazdka.

Dążenie do dos­ko­nałości... teksty

niunialubiszto dodano: 28 grudnia 2014

Dążenie do dos­ko­nałości pot­ra­fi cza­sem po­kazać, jak bar­dzo jes­teśmy niedoskonali.

Cza­sem praw­dzi­wa miłość... teksty

niunialubiszto dodano: 28 grudnia 2014

Cza­sem praw­dzi­wa miłość ujaw­nia się do­piero wte­dy, gdy nie wszys­tko do końca się rozumie.

Chcę mieć coś swo­jego. Coś co... teksty

niunialubiszto dodano: 28 grudnia 2014

Chcę mieć coś swo­jego. Coś co będę kochać. Bo ja tak nap­rawdę naj­bar­dziej w życiu chcę ko­goś kochać.

 Można nie spać przez cały... teksty

niunialubiszto dodano: 28 grudnia 2014

"Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy." ~ Janusz Leon Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"

 Samotność jest bardzo podstępna:... teksty

niunialubiszto dodano: 28 grudnia 2014

"Samotność jest bardzo podstępna: mami świadomością, że można ją przerwać, że jest tylko wydłużającą się w czasie chwilą i że pomoże ci zajrzeć w głąb siebie."

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV