głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
legalove say something I'm giving up on you .. http: www.youtube.com watch?v=5OJr7bAG8xs chyba nigdy nie przestanę słuchać ♥ boję się tego uczucia wiesz? boję się że zb

legalove

legalove.moblo.pl
say something I'm giving up on you ..
  say something  I'm giving up on you... teksty

legalove dodano: 28 października 2014

` say something, I'm giving up on you .. `

http:  www.youtube.com... teksty

legalove dodano: 28 października 2014

http://www.youtube.com/watch?v=5OJr7bAG8xs | chyba nigdy nie przestanę słuchać ♥

boję się tego uczucia wiesz? boję... teksty

legalove dodano: 28 października 2014

boję się tego uczucia wiesz? boję się, że zbyt szybko się zaangażuje, że znów szybko się znudzę, że Cię zranię, a wiesz, że tego nie chcę. nie umiem Cię mieć, a nie chce Cię stracić. to wszystko jest chore. bo ja tak naprawdę nie umiem sobie z tym poradzić. zbyt często ranię ludzi na których bardzo mi zależy.

nie daj mi odejść. nie pozwól  bym... teksty

legalove dodano: 28 października 2014

nie daj mi odejść. nie pozwól, bym znów zepsuła coś, co tak naprawdę jest dla mnie cholernie ważne. zatrzymaj mnie, przyciągnij mocno do siebie bym mogła się otrząsnąć. zbyt wiele słów mówię w przypływie emocji. czasem nawet ich żałuję wiesz? ale nie umiem inaczej. nie potrafię wyrażać uczuć, słowo przepraszam nie potrafi przejść mi przez usta. więc zatrzymaj mnie. nie mam serca, nie wiem co nas łączy, ale wiesz, gdzieś tam w środku jednak robi się cieplej, kiedy jesteś blisko. naucz mnie kochać. pokaż, że warto Ci zaufać, że tym razem nie upadnę na twarz, po kolejnym rozstaniu. bądź przy mnie.

znasz to uczu­cie ? gdy sta­nie... teksty

legalove dodano: 28 października 2014

znasz to uczu­cie ? gdy sta­nie się coś co nig­dy nie po­win­no się zdarzyć i wma­wiasz so­bie, że te­go nie było. coś co trzy­ma się w całko­witej niepew­ności - ko­lej­ne dni i ko­lej­ne no­ce. boisz się. cho­ler­nie się boisz. nie ? to przes­tań ciągle pow­tarzać mi, że 'wszystko będzie dob­rze' kiedy dokład­nie wiem, że tak nie będzie.

 ...  ''Po raz pier­wszy od wielu... teksty

legalove dodano: 28 października 2014

[...] ''Po raz pier­wszy od wielu miesięcy ktoś pat­rzył na nią nie jak na przed­miot, nie jak na piękną ko­bietę, lecz w sposób nieu­chwyt­ny, jak­by prze­nikał na wskroś jej duszę, jej strach, jej kruchość, jej niez­dolność do wal­ki ze światem, nad którym po­zor­nie do­mino­wała, choć tak nap­rawdę nicze­go o nim nie wiedziała.'' | Paulo Coelho

''Anywhere  I would've followed you.... teksty

legalove dodano: 26 października 2014

''Anywhere, I would've followed you. Say something, I'm giving up on you. (...) And I will stumble and fall. I'm still learning to love Just starting to crawl.'' || Wszędzie bym za Tobą podążył. Powiedz coś, bo rezygnuję z Ciebie. I ja - potknę się i upadnę. Wciąż uczę się kochać, dopiero zaczynam raczkować. [ the voice of poland ♥ ]

248 dni ! ♥ teksty

legalove dodano: 22 października 2014

248 dni ! ♥

Będę w pobliżu nawet wtedy  kiedy... teksty

legalove dodano: 22 października 2014

Będę w pobliżu nawet wtedy, kiedy pomyślisz, że wszystko się skończyło.
Autor cytatu: przypadkowy

Naj­bar­dziej nie lu­bię... teksty

legalove dodano: 21 października 2014

Naj­bar­dziej nie lu­bię po­nie­działków, są ta­kie chłod­ne i sa­mot­ne. Uświada­miają mi że jeszcze tak wiele dni do nasze­go ko­lej­ne­go spot­ka­nia a ja tak bar­dzo nie lu­bię cze­kać. Wtor­ki są jed­nak zaw­sze gor­sze. Tęsknie wte­dy tak bar­dzo, że nie jes­tem w sta­nie sku­pić się na niczym in­nym, chciałabym tyl­ko na chwi­le Cie zo­baczyć, poczuć Twój do­tyk na moim po­liczku, widzieć jak sie do mnie uśmie­chasz ro­biąc to w tak zadzior­ny sposób, że naj­większe smut­ki ula­tują gdzieś da­leko od nas. Śro­da jest sta­nem za­wie­sze­nia. Ogólna obojętność ogar­nia mo­je ciało, sta­ram sie nie myśleć o dzielących nas ki­lomet­rach, a jed­nocześnie budzi sie we mnie nadzieja, że już niedługo się spot­ka­my. Mój stan ocze­kiwa­nia za­kańcza czwar­tek, który sta­je się po­cie­sze­niem i ra­tun­kiem. Wiem, ze następne­go dnia zno­wu Cię zo­baczę, lecz szkoda, że ta bajka trwa tylko trzy dni..

jeżeli chcesz zo­baczyć swo­je... teksty

legalove dodano: 21 października 2014

jeżeli chcesz zo­baczyć swo­je praw­dzi­we ob­licze, spójrz w oczy oso­by, która Cię kocha.

Od te­go mo­men­tu w każde­go... teksty

legalove dodano: 21 października 2014

Od te­go mo­men­tu w każde­go dnia, w każdej godzi­nie, mi­nucie, se­kun­dzie, w każdej chwi­li, w każdym geście, w każdym słowie, w każdej jed­nej myśli jes­teś Ty. Każdy po­całunek sma­kował jak dot­knięcie nieba, każdy do­tyk był niczym kro­pel­ka deszczu sprag­niona zet­knięcia się z ziemią. Będąc z Tobą z uśmie­chem na twarzy mogłabym um­rzeć. Wie­działabym, że cały czas jes­teś przy mnie, ochra­niasz mnie i czu­wasz. To niesa­mowi­te uczu­cie, móc czuć Twą obec­ność zaw­szeChciałam być dla Ciebie oazą, od­poczyn­kiem, Twym każdym dniem, szczęściem, na­miętnością i prag­nieniem. Chciałam być sen­sem Two­jego życia. Kocham Cię ? To śmie­szne. To mo­noton­ne i zbyt często słysza­ne. To za mało.'' [cz2]

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV