głupie teksty, śmieszne teksty, opisy gadu-gadutwój portal społecznościowy
Nie mu­siała ro­zumieć sen­su... teksty

frycia329 dodano: 8 grudnia 2012

Nie mu­siała ro­zumieć sen­su życia, wys­tar­czyło spot­kać Ko­goś, kto go zna. A po­tem zasnąć w Je­go ra­mionach jak dziec­ko, które wie, że ktoś sil­niej­szy od niego chro­ni je przed wszel­kim złem i niebezpieczeństwami.

Są chwi­le  by działać i ta­kie... teksty

frycia329 dodano: 8 grudnia 2012

Są chwi­le, by działać i ta­kie, kiedy na­leży po­godzić się z tym, co przy­nosi los.

Wiele ra­zy cier­piałam  bo... teksty

frycia329 dodano: 8 grudnia 2012

Wiele ra­zy cier­piałam, bo tra­ciłam mężczyzn, których kochałam. Dziś wiem, że nie można stra­cić te­go, cze­go nie ma się na włas­ność. Oto praw­dzi­we doświad­cze­nie: mieć coś naj­ważniej­sze­go w życiu bez po­siada­nia tego.

Miłość trwa wie­cznie to tyl­ko... teksty

frycia329 dodano: 8 grudnia 2012

Miłość trwa wie­cznie to tyl­ko ludzie sie zmieniają.

Ma­my pra­wo po­pełniać w życiu... teksty

frycia329 dodano: 8 grudnia 2012

Ma­my pra­wo po­pełniać w życiu wiele błędów. Oprócz jed­ne­go: te­go, który niszczy nas samych.

Praw­dzi­wi przy­jaciele to ci... teksty

frycia329 dodano: 8 grudnia 2012

Praw­dzi­wi przy­jaciele to ci, którzy są przy to­bie, gdy dob­rze ci się wie­dzie. Do­pin­gujący cię, cieszący się z twoich zwy­cięstw. Fałszy­wi przy­jaciele to ci, którzy po­jawiają się tyl­ko w trud­nych chwi­lach, ze smutną miną, ni­by so­lidar­ni pod­czas gdy tak nap­rawdę two­je cier­pienie jest po­ciechą w ich nędznym życiu.

Jak mam roz­poznać swoją Drugą... teksty

frycia329 dodano: 8 grudnia 2012

Jak mam roz­poznać swoją Drugą Połowę? Nie bojąc się ry­zyka. Ry­zyka po­rażki, od­rzu­cenia, rozczarowań. Nig­dy nie wol­no nam re­zyg­no­wać z poszu­kiwa­nia Miłości. Ten, kto przes­ta­je szu­kać, przeg­ry­wa życie.

Zaw­sze kiedy ro­bię pla­ny na... teksty

frycia329 dodano: 8 grudnia 2012

Zaw­sze kiedy ro­bię pla­ny na przyszłość, zas­ka­kuje mnie teraźniejszość

Dziec­ko może nau­czyć... teksty

frycia329 dodano: 8 grudnia 2012

Dziec­ko może nau­czyć do­rosłych trzech rzeczy: cie­szyć się bez po­wodu, być ciągle czymś zajętym i do­magać się - ze wszys­tkich sił - te­go, cze­go pragnie.

Lecz nikt nie może tra­cić z oczu... teksty

frycia329 dodano: 8 grudnia 2012

Lecz nikt nie może tra­cić z oczu te­go, cze­go prag­nie. Na­wet kiedy przychodzą chwi­le, gdy zda­je się, że świat i in­ni są sil­niej­si. Sek­ret tkwi w tym, by się nie poddać.

Is­tnieją dwa po­wody  które nie... teksty

frycia329 dodano: 8 grudnia 2012

Is­tnieją dwa po­wody, które nie poz­wa­lają ludziom spełnić swoich marzeń. Naj­częściej po pros­tu uważają je za niereal­ne. A cza­sem na sku­tek nagłej zmiany lo­su poj­mują, że spełnienie marzeń sta­je się możli­we w chwi­li, gdy się te­go naj­mniej spodziewają. Wte­dy jed­nak budzi się w nich strach przed wejściem na ścieżkę, która pro­wadzi w niez­na­ne, strach przed życiem rzu­cającym no­we wyz­wa­nia, strach przed ut­ratą na zaw­sze te­go, do cze­go przy­wyk­li.

us­ta za­mykają się wte­dy  gdy... teksty

frycia329 dodano: 8 grudnia 2012

us­ta za­mykają się wte­dy, gdy mają do po­wie­dze­nia coś ważnego.

Moblo.pl
Użytkownicy
Reklama
Archiwum
Kontakt
Regulamin
Polityka Prywatności
Grupa Pino
Reklama
O Grupie Pino
Kontakt
Polecane strony
Transmisja Live
Seriale TV